Općinski/gradski izvršni odbor i izvršni odbor SDA Brčko Distrikta BiH je izvršno-politički
organ SDA na tom području. Općinski/gradski izvršni odbor i izvršni odbor SDA Brčko Distrikta BiH broji do 15 (petnaest) članova, a izuzetno i uz suglasnost Generalnog sekretara SDA može brojati i više članova. Općinski/gradski izvršni odbor i izvršni odbor SDA Brčko Distrikta BiH čine njegovi članovi po
položaju i članovi koje bira Skupština općinske/gradske i organizacije SDA Brčko Distrikta BiH sa
kandidatske liste koju sačinjava Predsjednik općinske/gradske i organizacije SDA Brčko Distrikta
BiH. Predsjednik, potpredsjednici i sekretar općinske/gradske i organizacije SDA Brčko Distrikta
BiH, predsjednici klubova vijećnika/odbornika u općinskim/gradskim vijećima/skupštinama,
odnosno predsjednik kluba poslanika u Skupštini Brčko Distrikta BiH, Predsjednica organizacije
Žene SDA i Predsjednik Asocijacije mladih, na općinskom/gradskom nivou i nivou Brčko
Distrikta BiH, prema položaju su članovi općinskog/gradskog izvršnog odbora i izvršnog odbora
SDA Brčko Distrikta BiH.

Općinski/gradski izvršni odbor i izvršni odbor SDA Brčko Distrikta BiH je nadležan da:
a) razmatra društveno-političke prilike na svom području,
b) utvrđuje prijedlog programa rada i finansijskog plana SDA na svom području,
c) u skladu sa Pravilima izbornog postupka, predlaže odnosno bira kandidate za određene
organe i tijela u SDA, te predlaže kandidate za izbor u zakonodavnoj i izvršnoj vlasti za sve
nivoe,
d) bira i razrješava sekretara općinske/gradske i organizacije SDA Brčko Distrikta BiH,
e) provodi odluke i druge akte Skupština općinske/gradske i organizacije SDA Brčko Distrikta
BiH i viših organa SDA,
f) prati realizaciju programa rada i finansijskog plana,
g) organizira prikupljanje članarine,
h) priprema i organizira stranačke manifestacije,
i) organizira izdavačku i marketinšku djelatnost,
j) vodi aktivnosti zaštite životne sredine i humanitarne akcije,
k) sarađuje sa drugim demokratskim strankama i sa kulturno-prosvjetnim, humanitarnim i
drugim organizacijama na svom području,
l) ima i druga ovlaštenja i odgovornosti u skladu sa Statutom i Programom SDA.

Članovi općinskog/gradskog i izvršnog odbora SDA Brčko Distrikta BiH zadužuju se po oblastima i odgovorni su za praćenje i predlaganje politike u toj oblasti. Odluku o zaduženjima donosi  općinski/gradski izvršni odbor i izvršni odbor SDA Brčko Distrikta BiH na prijedlog predsjednika. Sjednice općinskog/gradskog i izvršnog odbora SDA Brčko Distrikta BiH održavaju se
najmanje jednom mjesečno.

Izvršni Odbor GO SDA Gradačac

Izvršni Odbor broji 15 članova.

Predsjednik: Hrnčić Elvedin

Potpredsjednici: Huskić Emir i Imširović Mujo

Predsjednica Organizacije „Žene SDA“ Gradačac Indira Omeragić

Povjerenik Asocijacije mladih SDA Gradačac Elvedin Bešić

Predsjednik kluba vijećnika: Redžo Imširović

 

Članovi IO SDA Gradačac:

Mirsad Mešić

Mirsad Novalić

Fadil Imširović

Meho Pezerović
Mustafa Osmanović

Admir Kavazović

Nurdin Peštalić

Eldisa Halilović