Skupština gradske organizacije SDA BiH je politički organ SDA na tom području, formiran na predstavničkom principu. Skupštinu gradske organizacije SDA BiH čine njeni članovi po položaju i članovi koji se biraju neposredno na izborima. Broj i strukturu članova Skupštine gradske organizacije na osnovu broja osvojenih glasova na posljednjim lokalnim i općim izborima utvrđuje kantonalni/regionalni izvršni odbor.  Predsjednici mjesnih odbora SDA, prema položaju su članovi Skupštine gradske organizacije SDA. Način kandidiranja, izbor članova Skupštine gradske organizacije SDA, te zamjena članova Skupštine koji iz bilo kojih razloga prestanu obavljati funkciju
detaljnije će se urediti Pravilima izbornog postupka.

Skupština Gradskog odbora SDA Gradačac se sastoji od 92 delegata iz svih mjesnih ogranaka.

Članovi Skupštine GO Gradačac su:

 1. Mujić Eldar
 2. Ramić Vehid
 3. Hasanović Nermin
 4. Mulaibrahimović Maid
 5. Mešić Mehmed
 6. Mulaibrahimović Sead
 7. Ahmetašević Nisad
 8. Hodžić Sanel
 9. Arapović Emir
 10. Peštalić Adnan
 11. Mulahalilović Bakir
 12. Bristrić Nedžad
 13. Omeragić Indira
 14. Pobrić Mevlida
 15. Britvarević Redžo
 16. Bešić Elvedin
 17. Jahić Adnan
 18. Hasičić Kemal
 19. Selimović Elvira
 20. Bošnjak Elvir
 21. Huskić Emir
 22. Huskić Hazim
 23. Pašalić Semir
 24. Mešanović Behudin
 25. Bajramović Safet
 26. Šahdanović Omer
 27. Mešić Munever
 28. Mulaomerović Amel
 29. Biberkić Muharem
 30. Huskić Ibrahim
 31. Halilović Eldisa
 32. Omerović Razim
 33. Hodžić Salim
 34. Vejzović Nihad
 35. Kavazović Admir
 36. Mujanović Bahrudin
 37. Halilović Mevludin
 38. Unkić Nedim
 39. Hećimović Mirza
 40. Huskić Faruk
 41. Mujkanović Amir
 42. Ahmetagić Bahrudin
 43. Mujkanović Senahid
 44. Mujdžić Jasmin
 45. Aljić Amira
 46. Aljić Samira
 47. Mustafagić Ermin
 48. Selimović Adis
 49. Selimović Zinas
 50. Velagić Valdet
 51. Peštalić Mustafa
 52. Peštalić Muamer
 53. Peštalić Ferhat
 54. Divljanović Almir
 55. Brkić Mersim
 56. Brkić Edin
 57. Okanović Sead
 58. Herčinović Elvir
 59. Herčinović Merima
 60. Dervišević Lejla
 61. Muminović Nihad
 62. Pezerović Meho
 63. Muminović Ramo
 64. Bajramović Ramiz
 65. Bajramović Hazim
 66. Topčagić Nedžad
 67. Ibreljić Almin
 68. Osmanović Mustafa
 69. Imširović Amir
 70. Omerović Nihad
 71. Imširović Redžo
 72. Muminović Semir
 73. Hasić Zemir
 74. Mulahalilovic Demirel
 75. Bilajac Mirsad
 76. Novalić Edin
 77. Husić Senad
 78. Škorić Haris
 79. Tokić Armin
 80. Tokić Muhamed
 81. Mujčin Nermin
 82. Mujčin Sejfudin
 83. Terzić Nedžad
 84. Jašarević Nermin
 85. Jahić Mirza
 86. Selimović Semir
 87. Mehić Edin
 88. Selimović Kemala
 89. Kurbašić Mirsad
 90. Bećirović Emir
 91. Mustafić Enez
 92. Hasičić Mesad