Mjesni ogranak je osnovni oblik organiziranja SDA, a po pravilu obuhvata teritoriju jedne ili više mjesnih zajednica, odnosno drugih odgovarajućih jedinica lokalne samouprave na jednom
području. Izuzetno, skupština općinske/gradske i organizacije SDA Brčko Distrikta BiH, ako postoje
opravdani razlozi, može odobriti formiranje više organizacija sa ovlaštenjima mjesnog ogranka
SDA u jednoj mjesnoj zajednici. Organi mjesnog ogranka su: skupština mjesnog ogranka i mjesni odbor.

Skupštinu mjesnog ogranka koji broji do 200 (dvijestotine) članova čine svi članovi SDA sa tog područja.
U mjesnim ograncima koji broje preko 200 (dvijestotine) članova formira se skupština na  predstavničkom principu, a broji 50 (pedeset) do 150 (stotinupedeset) članova. Broj i strukturu članova skupštine mjesnog ogranka koja se formira na predstavničkom principu utvrđuje mjesni odbor, uz suglasnost predsjednika općinske/gradske i organizacije SDA Brčko Distrikta BiH.

Mjesni odbor ima Predsjednika i šest članova, koji se biraju na neposrednim izborima od strane svih članova SDA upisanih u Birački spisak za taj mjesni odbor.  Izuzetno, mjesni odbor može imati i veći broj članova.  Svaki član SDA po vlastitom izboru može da predloži kandidate, a na taj način i da glasa za
Predsjednika i članove mjesnog odbora.  Za Predsjednika mjesnog odbora izabran je kandidat koji dobije najveći broj prijedloga, a time i glasova od članova SDA koji učestvuju u neposrednim izborima, a slijedeći po broju glasova su izabrani za članove mjesnog odbora.

Sjednice mjesnog odbora održavaju se najmanje jednom u dva mjeseca.  Izvodi iz zapisnika sa sjednica se dostavljaju odgovarajućoj općinskoj/gradskoj organizaciji.  Mjesni ogranak SDA je nadležan da:
a) okuplja članstvo i stara se o provođenju politike SDA na svom području,
b) inicira razmatranje političkih i drugih pitanja prema općinskoj/gradskoj  organizaciji
c) u skladu sa Pravilima izbornog postupka učestvuje u izbornom postupku.

Mjesni ogranci SDA Gradačac:

 1. Bagdale – Ahmetaši – Predsjednik ogranka: Mujić Eldar
 2. Biberovo Polje – Predsjednik ogranka: Mulaibrahimović Maid
 3. Bukva – Predsjednik ogranka: Ahmetašević Nisad
 4. Centar- Predsjednik ogranka: Peštalić Adnan
 5. Gornja Medjidja- Predsjednik ogranka: Britvarević Redžo
 6. Donja Zelinja- Predsjednik ogranka: Hasičić Kemal
 7. Ledenice Gornje Predsjednik ogranka: Huskić Emir
 8. Gornji Lukavac Predsjednik ogranka: Pašalić Semir
 9. Donja Medjidja – Predsjednik ogranka: Šahdanović Omer
 10. Gornje Srnice- Predsjednik ogranka: Huskić Ibrahim
 11. Jasenica – Predsjednik ogranka: Hodžić Salim
 12. Jelovče Selo – Predsjednik ogranka: Vejzović Nihad
 13. Kerep – Predsjednik ogranka: Mujanović Bahrudin
 14. Mionica I – Predsjednik ogranka: Unkić Nedim
 15. Mionica Centar – Predsjednik ogranka: Mujkanović Amir
 16. Mionica II – Predsjednik ogranka: Mujdžić Jasmin
 17. Mionica III- Predsjednik ogranka: Peštalić Mustafa
 18. Novalići – Predsjednik ogranka: Brkić Mersim
 19. Okanovići – Predsjednik ogranka: Okanović Sead
 20. Požarike – Predsjednik ogranka: Herčinović Elvir
 21. Rajska – Predsjednik ogranka: Muminović Nihad
 22. Sibovac – Predsjednik ogranka: Topčagić Nedzad
 23. Srednja Medjidja – Predsjednik ogranka: Osmanović Mustafa
 24. Srednja Zelinja – Predsjednik ogranka: Imširović Redžo
 25. Svirac – Predsjednik ogranka: Mulahalilović Demirel
 26. Škorići – Predsjednik ogranka: Husić Senad
 27. Toke – Predsjednik ogranka: Armin Tokić
 28. Varoš – Predsjednik ogranka: Mujčin Nermin
 29. Vida I – Predsjednik ogranka: Terzić Nedžad
 30. Vida II – Predsjednik ogranka: Jahić Mirza
 31. Vučkovci – Predsjednik ogranka: Mehić Edin
 32. Srnice Donje – Predsjednik ogranka: Mustafić Enez